İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ KIBRIS TÜZÜĞÜ (KKİMD)

İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ KIBRIS

TÜZÜĞÜ

(KKİMD)

Madde 1: Derneğin Adı:  İTÜ Mezunlar Derneği Kıbrıs’ dır.

Madde 2:

a)Derneğin Genel Merkezi KKTC Lefkoşa’dır.

(İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri, Selimiye Mahallesi, İdadi Sokak, No:14 Lefkoşa/KKTC)

 1. b) Derneğin herhangi bir şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Görevleri:

Madde 3:

 1. A) Amaç:

1.Üyelerine sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif hayatlarında ve sanat faaliyetlerinde yardımcı olmak

2.Mezunları arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkilerini geliştirmek

3.Mezunların, İTÜ öğrencileri ile ilişkilerini artırmak ve geliştirmek

 1. Üyelerin İTÜ’nün tanıtımına katkılarını sağlamak

4.Özel Sektör ve Kamu sektöründeki İTÜ mezunlarını bir araya getirmek

5.Üyelerine ve yakınlarına kültürel ve sanatsal faaliyetler hazırlayıp sunmak

 1. B) Görevler: Dernek yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda faaliyetleri ve benzerlerini yapar
 2. Bilimsel makale, araştırma, derleme ve çevirilerin mezunlar derneği dergisi yoluyla yayılmasına katkıda bulunmak
 3. Yeni projelerin ve uygulamalarının gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak
 4. Konferanslar, açık oturumlar, paneller, sempozyumlar düzenlemek
 5. Kitap, dergi, bülten, broşür, cd ve benzeri yayınlar basmak, dağıtmak
 6. Dernek üyelerimiz için çeşitli sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek (Konferans, Kurs, Tiyatro)
 7. Bağış almak ve bağış yapmak
 8. Yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenlemek ve düzenletmek
 9. Her türlü hediyelik eşya yaptırmak ve dağıtmak
 10. İTÜ öğrencilerine verilmek üzere muhtelif kuruluşlardan burslar ve mali kaynaklar sağlamak
 11. Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak

 

Madde 4: Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Mezunların dernek ile olan ilişkilerini belirli esaslara bağlayarak ilgili kayıt ve defterleri tutmak
 2. Dernek üyelerinin İTÜ’nün sahip olduğu imkânlardan yararlanmalarını sağlamak
 3. Üyelerin, sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve aralarındaki dayanışmanın artırılabilmesi için düzenli bir lokal işletmesi yapmak
 4. Mezunlar ile ilgili olarak iş hayatları hakkında bilgiler toplamak, iş imkânlarını değerlendirmek ve üyelere bildirmek
 5. Araştırma, derleme, rapor ve çeşitli yayınlar yapmak
 6. Derneğe ait sürekli bir yayın çıkarmak
 7. Yurt içi veya dışında seminerler, toplantılar, açık oturumlar, sergiler, sanatsal faaliyetler ve geziler düzenlemek
 8. Gerekli hallerde üyelerini yurtdışı ziyaretlere göndermek
 9. Dernekler yasasının yasakladığı faaliyetlerden derneği uzak tutmak

Madde 5: Derneğe Üye Olma

Asil Üye: Derneğe asil üye olabilmek için:

 1. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir kademesinden mezun olmak,
 2. KKTC vatandaşı olmak ve/veya KKTC’de daimi ikamet iznine sahip olmak ve/veya kesintisiz en az 6 (altı) yıl süre ile çalışma ve /veya ikamet izni olmak,
 3. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
 4. Derneğe üyelik ve aidat ödeneklerini ödemek ile Dernek tüzüğüne uymayı kabul etmek
 5. Üye aidatını ödemeyen üyeler toplantılara katılıp söz hakkı alabilirler ancak kurullarda görev alamaz ve oy kullanamazlar
 6. Derneğin amaçlarını benimseyip paylaşmak
 7. Üyelik formu imzalayıp Yönetim Kuruluna sunmak
 8. Derneğe üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir
 9. Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler

Kurucu Üye:

 1. a) Derneğin kurucu üyeleri, bu tüzüğe ekli EK-1’de ad ve soyadları, meslek ve adresleri yazılı kişilerdir.
 2. b) Kurucu üyelerin de üyelik, nitelik (vasıf) ve koşullarını (şartlarını) taşımaları gerekir.

Fahri Üye:

 1. a) Dernek Yönetim Kurulu, İTÜ mezunu olmak şartı aramaksızın dernek amaçlarının gerçekleşmesine büyük hizmeti geçen bir KKTC vatandaşını Yönetim Kurulundan herhangi bir üyenin teklifi ve tüm Yönetim Kurulunun olumlu oyları ile Fahri üyeliğe kabul edebilir.
 2. b) Fahri üyeler oy kullanamaz ve seçilemezler

Onur Üyesi: Derneğe emeği geçmiş olanlar ile üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, iki üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilirler. Onur üyelerinin KKTC vatandaşı olması koşuldur.

Madde 6:

Üyelikten Çıkma

Üyelikten çıkma isteğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildiren her üye üyelikten çıkabilir.

Madde 7:

Üyelikten Çıkarılma

 1. Dernek tüzüğüne ve dernekler yasasına aykırı hareket ettikleri tutanaklar ile ispat edilenler
 2. İki yıl üst üste aidatını ödemeyip Yönetim Kurulunca kendisine yazılan uyarı yazısına cevap vermeyenler
 3. Anayasa ve yasalarımıza aykırı isteyerek ve bilerek mahkeme raporları ile kanıtlanmış yüz kızartıcı suç işlediği tespit edilenler
 4. Üyelikten çıkarılanların tekrar üyelik başvuruları yeni üyelik başvurusu olarak işlem görüp, üyelik başvurusu yapabilmeleri için üyeliklerinin bittiği tarihten itibaren iki yıl beklemeleri gerekir. Bu durumdaki kişilerin tekrar üyeliği Genel Kurul Kararı gerektirmektedir.
 5. İkamet izni ve /veya çalışma izni ile KKTC’de bulunan dernek üyelerinin çalışma ve /veya ikamet izinlerinin sonlanmasından sonra dernek üyelikleri de sonlanmış olur.

Madde 8.

Yönetsel ve Denetsel Kurullar

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Onur Kurulu
 5. e) Disiplin Kurulu

Madde 9: Genel Kurul;

 1. a) Derneğin en yetkili organıdır
 2. b) İki yılda bir Yönetim Kurulu tarafından çağrılır
 3. c) Genel Kurulda üye sayısının yarıdan bir fazlası aranır. Bu çoğunluk yok ise 30  dakika beklenir  ve katılanlar ile toplantı gerçekleştirilir
 4. d) Aidat borcu olmayan her asil üye bir oy hakkına sahiptir
 5. e) Oylama gizli, oy sayımı ise açık yapılır
 6. f) Genel Kurul gündemi, tarihi ve yeri 15 gün önceden, en az bir yerel gazeteye ilan verilerek gerçekleştirilir
 7. g) Genel Kurul toplantısını eğer varsa bir önceki divan başkanı açar ve Genel Kurul yeni divan başkanını seçer
 8. h) Gündemin ilk maddesi olan başkanlık divanı seçimi açık oy ve sayımla bir divan başkanı ve iki yazandan oluşacak şekilde yapıldıktan sonra toplantının geri kalan gündem maddelerini başkanlık divanı yürütür ve sonuçlandırır
 9. i) Kurulda kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır
 10. j) Oyların eşitliği halinde oylamaya yarım saat ara verilip oylama tekrarlanır; ikinci defa eşitlik halinde başkanın ikinci oyuna başvurulur
 11. k) Genel Kurul tutanaklarını Divan yazmanları tutar ve sonuçlarını yeni seçilen Merkez Yönetim Kuruluna 2 yıl muhafaza edilmek üzere gönderir

Madde 10: Genel Kurul aşağıda belirtilen konularda karar almaya yetkilidir

 1. a) Dernek kurullarının seçimi
 2. b) Demek tüzüğünün değişmesi
 3. c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
 4. d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. e) Derneğe gerekli taşınmaz malların, satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermesi
 6. f) Derneğin feshi
 7. g) Mevzuata veya dernek tüzüğüne göre Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 8. h) Genel Kurul kararları, resmi mercilere ve ilgili kişilere toplantıyı takip eden 15 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından bildirilir

Madde 11:  Olağanüstü Genel Kurul

 1. a) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üye sayısının en az 5 ‘te birinin Yönetim Kurulu Başkanlığına sunacakları yazılı istek üzerine toplanabilir
 2. b) Yazılı istekte gündem maddeleri de bildirilir. Bu gündem değiştirilemez; görüşülmesi istenen başka önerge ortaya atılırsa, mevcut üye sayısının ancak üçte ikisinin imzası ile gündeme ilave edilerek görüşülebilir
 3. c) Olağanüstü Genel Kurul çağrı ve toplantısı olağan toplantıdaki usuller çerçevesinde yapılır

 

Madde 12: Yönetim Kurulu Oluşumu

 1. a) Genel Kurulda, Yönetim Kurulu oluşturulurken 1 başkan, 7 asil ve 3 yedek üye seçilir. Aldıkları oylara göre ilk 7 (yedi) sırayı alan adaylar Yönetim Kurulu üyesi, sonraki üç sırayı alan üyeler de yedek üye seçilmiş sayılır
 2. b) Yönetim Kurulundan herhangi bir nedenle boşalma olduğu zaman yedek üyeler, Genel Kurulda almış oldukları oy fazlalığına dikkat edilerek göreve çağrılır
 3. c) Kararlarını oy çokluğu ile alır
 4. d) Toplantılara, başkanın yokluğunda as başkan vekâlet eder
 5. e) Üst üste 3 toplantıya nedensiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer
 6. f) Yönetim Kurulunda boşalan üyelerin yerleri yedek üyelerce doldurulur. Ancak üyeliklerdeki boşalma sayısı 3’ü aşması halinde Yönetim Kurulu en geç 15 gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde 13:  Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

 1. a) Derneği bu tüzük esasları çerçevesinde yönetmek
 2. b) Genel Kurul kararlarını uygulamak
 3. c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve çalışma raporu ile mali raporu genel kurulun incelemesine ve onayına sunmak
 4. d) Derneğin gelişmesi ve güçlenmesi yönünde gerekli ve yararlı gördüğü önlemleri almak ve düzenleme ve programlamaları yapmak
 5. e) Gelir ve gider hesaplarını tutmak ve her dönem sonunda Genel Kurula sunmak
 6. f) Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda görev bölümü yaparak kendi içerisinden bir başkan, bir as başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri faal üye olarak göreve başlar
 7. g) Derneği temsil eder veya temsil etmek için üyelerine yetki verir
 8. h) Amaçları doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturur

Madde 14:  Başkanın Yetki ve Görevleri

 1. a) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek
 2. b) Derneği temsil etmek ve dernek adına gerçek şahıslar ve tüzel kişilerle(müesseselerle) ilişkiler ve bağlantılar kurmak
 3. c) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak
 4. d) Tüzük esaslarına uygun olarak dernekçe yürütülecek etkinlikleri programlamak, uygulamaları gözetmek ve denetlemek
 5. e) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kurulu adına genel kurulda sorulan soruları yanıtlamak
 6. f) Derneğin çalışma raporu ve mali raporunu Genel Kurula sunmak
 7. g) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek

Madde 15: Asbaşkanın Yetki ve Görevleri

 1. a) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları gerçekleştirmede Başkana ve diğer üyelere yardımcı olmak ve onlarla her alanda işbirliği yapmak
 2. b) Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek
 3. c) Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 16: Yazmanın Yetki ve Görevleri

 1. a) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve görüşülen konuları tutanaklara ve karar defterine kaydetmek ve toplantı sonunda başkan ve diğer üyelere imzalatmak
 2. b) Etkinliklerin gerekli kılındığı konularda dosya düzenlemek, gelen-giden evrakların kaydını yapmak, evrak ve arşiv dolaplarını düzenli tutmak ve yazışmaları yürütmek
 3. c) Başkanın ve başkan yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 17:    Saymanın Yetki ve Görevleri

 1. a) Derneğin tüm hesaplarını, teftiş ve muhasebe yöntemlerine uygun olarak tutmak
 2. b) Üye kayıt defteri düzenlemek ve üyelerin ödentilerini düzenli bir biçimde tahsil etmek
 3. c) Taşınır ve taşınmaz malların defter ve kayıtlarını tutmak
 4. d) Etkinliklerin yürütülmesi için gerekli harcamaları genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile bu tüzük esasları çerçevesinde yapmak
 5. e) Dernek banka hesabından Başkan ile birlikte para çekmek
 6. f) Dernek gelirlerini artırıcı etkinlikleri programlamak ve uygulatmak
 7. g) Başkanın ve asbaşkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 18:   Denetleme Kurulu

 1. a) Denetleme Kurulu 3 asıl bir de yedek üyeden oluşur
 2. b) Genel Kurul tarafından seçilir
 3. c) Denetleme kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından birini başkan olarak seçer

Madde 19:  Hesapların Teftiş ve Murakabesi

 1. a) En az iki gün önceden haber vererek Yönetim Kurulunun gelir, gider ve defter kayıtlarını bir yılı geçmeyecek aralıklar ile denetler ve Yönetim Kuruluna rapor verir
 2. b) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından hesaplar Genel Kurulda ibra edilir
 3. c) Derneğin hesapları aylık olarak ilgili hesap kâğıtlarına geçirilir ve Yönetim Kurulu vasıtası ile Genel Kurulun bilgisine sunulur. Söz konusu hesaplar yıllık olarak da ilgili hesap defterlerine geçirilir ve Yönetim Kurulu vasıtası ile Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurulun hesapları onaylaması ile hesaplar kesinleşir

Madde 20: Onur Kurulu

 1. a) Derneğin dayanışma organıdır
 2. b) Genel Kurul tarafından toplumun herhangi bir kademesinde üst düzeylerde görev almış ve ilk mezuniyetinin üzerinden en az 15 yıl geçmiş üyeler arasından 3 kişi seçilir veya seçilmiş ise yenilenebilir
 3. c) Onur kuruluna gönderilecek konular yönetim kurulu aracılığı ile yapılır
 4. d) Genel Kurul tarafından onur üyeliği seçimi her iki yılda bir yapılır

Madde 21: Onur Kurulunun Çalışma Usulleri

 1. a) Disiplin olayları veya diğer konularda karar vermede sorunlar yaşandığı zaman onur kurulunun görüşüne başvurulur
 2. b) Onur kurulunun raporu, bilgilendirmek amacını taşıyıp bu raporları yönetim kurulu görüşür ve değerlendirir
 3. c) Onur Kurulu derneğin veya başka dernek veya kuruluşlar ile ihtilaflarının giderilmesinde dernek çıkarlarını koruyacak şekilde gerekli çalışmayı yapar ve yönetim kuruluna rapor sunar
 4. d) Derneğin çıkarlarını dış etkilere karşı korur ve gerekli tedbirleri yönetim kuruluna önerir

Madde 22: Disiplin Kurulu

 1. a) Genel Kurulca, gelecek olağan kurulda yenisi seçilinceye kadar, görev yapmak üzere seçilen 3 asil üyeden oluşur.
 2. b) Disiplin Kurulu toplanamaz duruma düştüğünde yenisi seçilinceye kadar görev yapmak üzere başkanın da hazır bulunacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilen yedek üyelerden tamamlanır
 3. A) Disiplin Kurulunun Çalışma Yöntemi:
 4. a) Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir sekreter seçip yönetim kuruluna bildirir.
 5. b) Disiplin Kurulu üyeleri dernekteki diğer organlarda veya mevkilerde görev alamazlar
 6. e) Disiplin kuruluna sevk edilen üye en geç 10 gün içerisinde yazılı savunmasını disiplin kuruluna iletir
 7. f) Disiplin kurulunun toplanma ve karar sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur
 8. B) Disiplin Kurulundaki İşlemler
 9. a) Yönetim Kurulu oy çokluğu ile herhangi bir üyeyi disiplin kuruluna sevke yeterlidir
 10. b) Başkan veya Genel Sekreterin disiplin kuruluna sevk edilebilmesi için yönetim kurulunun tümünün ve denetleme kurulunun oybirliğinin yazılı müracaatı gerekir.
 11. c) Asil üye veya üyenin disiplin kuruluna sevki için en az iki asil üyenin yazılı önerisi ve yönetim kurulunun tasvibi gerekir.
 12. d) Disiplin Kurulu kavuşturma isteyen organın veya üyenin ceza istemi ile bağlı değildir.
 13. e) Savunmaya çağrı yazılı olur. Bu yazıda kavuşturmaya konu olan disiplin suçları ile uygulanması istenen disiplin cezası açıkça gösterilir. Savunma yazılı olur. Savunma, savunmaya çağrı yazısının tebliğinden itibaren en geç 10 gün içerisinde disiplin kuruluna ulaşmalıdır. Aksi halde savunma hakkından vazgeçilmiş addolunur.
 14. f) Disiplin kurulunun kararları kesindir. Yönetim Kurulu disiplin kurulundan kararın tebliği tarihinden başlayarak 10 gün içinde bir kere daha kararın görüşülmesini isteyebilir.
 15. g) Disiplin Kurulunun kararları gerekçeli olur ve kararlar alınmasından itibaren en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir.
 16. h) Genel Kurula Disiplin Kurulu ile alakalı işlemlerin gündem maddesi olarak getirilebilmesi için Genel Kurul’un üçte iki çoğunluğunun imzası gereklidir.
 17. i) Disiplin Kurulunca 6 ay içinde karara bağlanmayan disiplin dosyaları kendiliğinden düşer.
 18. j) Disiplin Kurulunun müzakere ve kararları gizli tutulur. Bunları zamanı gelmeden herhangi bir şekilde açığa vuranlar hakkında disiplin işlemleri uygulanır.
 19. k) Disiplin Kurulu vereceği bir kararla ilgili olarak kendi arasında gizli veya açık oy usulü ile oylamayı kararlaştırabilir.
 20. C) Disiplin Cezaları
 21. a) Uyarma
 22. b) Kınama
 23. c) Geçici çıkarma
 24. d) Kesin çıkarmadır

“Uyarma” sözlü olarak dikkati çekmek. “Kınama” yazılı bildirmektir. “Geçici çıkarma” üyenin 3 aydan 1 yıla kadar, “kesin çıkarma” ise süresiz olarak dernekten uzaklaştırılmasıdır. Herhangi bir üye bu cezalardan birine layık görülürse o yıl içinde Yönetim Kurulu’na veya diğer kurullara seçilemez. Seçilmiş bulunuyorlarsa bu görevden feragat etmiş addolunur. Cezalar üye kayıt defterine işlenir.

 1. D) Disiplin Suçları
 2. a) Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen “Tüm dernek amaçlarına aykırı davranmak veya tavır takınmak veya konuşmak”; Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine kınama veya geçici çıkarma, tekerrürü halinde ise kesin çıkarma cezası verilebilir.
 3. b) “Gerçeğe aykırı olarak kendilerine görev ve yetki verilmiş gibi davrananlar”; Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine uyarma veya kınama, tekerrürü halinde ise geçici çıkarma cezası verilebilir.
 4. c) “Dernek içinde dayanışmayı bozmak”. Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine kınama veya geçici çıkarma veya kesin çıkarma cezası verilebilir.
 5. d) “Dernek yararına uymayan propaganda veya yayınlar yapmak veya yapılmasına yardım etmek veya yaptırmak”. Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine uyarma veya kınama ve tekerrürü halinde ise kesin çıkarma cezası verilebilir.
 6. e) “Üyelerin kişilikleri ile uğraşmak”. Bu suçu işleyen dernek üyesi ve üyelerine uyarma ve kınama ve tekerrürü halinde ise kesin çıkarma cezası verilebilir.
 7. f) “Dernek çalışmalarında derneğin program, tüzük, genel kurul kararlarına ve dernekte alınan kararlara uymamak”. Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine kesin çıkarma cezası verilir.
 8. g) “Dernek yönetim kurulunca alınan kararlara uymamak”. Bu suçu işleyen dernek üyesi veya üyelerine kınama ve tekerrürü halinde ise kesin çıkarma cezası verilebilir.
 9. h) “Tüzük hükümleri ile verilen görevleri zamanında ve tam olarak yapmamak”. Bu suçu işleyen dernek üyesine uyarma veya kınama ve tekerrürü halinde ise kesin çıkarma cezası verilebilir.

Disiplin Cezalarının Bağışlanması

Kesinleşen disiplin cezalarının bağışlanması istenebilir. Bağışlama istemi cezaya uğrayanın yönetim kuruluna yazılı başvurması ile olur. Yönetim Kurulu durumu diğer tüm kurullara başvurudan itibaren en geç bir ay içerisinde sözlü veya yazılı olarak bildirir. Tüm kurulların başkanının da hazır bulunacağı bir toplantıda toplananların salt çoğunluğu ile bağışlama istemi kabul edilirse, bağışlama bir yazı ile ilgiliye duyurulur.

Madde 23: Derneğin Gelir Kaynakları

 1. a) Derneğin gelir kaynağı üye aidatları ile ilk üyelik aidatıdır
 2. b) Bilirkişi raporları da derneğin gelir kaynaklarındadır
 3. c) Dernek yıllık üyelik ücreti ise 70 TL’dir
 4. d) Bağışlar
 5. e) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
 6. f) Dernek piyangoları
 7. g) Yukarıda belirtilen gelirler, dip koçanlı ve sıra numaralı “gelir makbuzu” ile alınır

Madde 24: Dernek Defter ve Kayıtları

 1. a) Üye kayıt defteri
 2. b) Genel Kurul karar defteri
 3. c) Yönetim Kurulu karar defteri
 4. d) Gelen ve giden evrak defteri
 5. e) Gelir ve gider defteri
 6. f) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
 7. g) Demirbaş defteri
 8. h) Misafir defteri

Madde 25:  Tüzük değişikliği

Gerekli görüldüğü hallerde, yönetim kuruluna rapor edilir. Yönetim Kurulu onur kurulunu toplantıya çağırıp görüş alır ve tüm dernek üyelerinin katılacağı bir genel kurul toplantı duyurusunu en az 15 gün öncesinden en az bir yerel gazetede duyurulur. Toplantıda Genel Kurul üye sayısının yarıdan bir fazlası aranır. Bu çoğunluk yok ise, bir saat beklenip katılanlar ile toplantı gerçekleştirilir. Değişiklik önergesi bu kurul tarafından görüşüldükten sonra Genel Kurula katılan üye sayısının en az 2/3 oyu ile kabul edilir.

Madde 26:  Derneğin Feshi

 1. a) Derneğin üye sayısının yönetim ve denetim kurullarının üye sayılarının altına düşmesi
 2. b) Asil üyelerin 3/4’ünün genel kurulda tasfiyeye karar vermesi halinde
 3. c) Gelir kaynaklarının imkânsızlaşması ve dernek gayelerine cevap vermeyecek duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun tasvibi halinde derneğin tasfiyesine gidilir. Genel kurula çağrı; olağanüstü çağrı usulüdür

Madde 27: Fesih sonucu aktiflerin akıbeti

Tasfiye sonucunda dernek borçları ödendikten sonra geriye kalan para, mal ve diğer kıymetler üyelere dağıtılmayıp, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilir.

Madde 28:

Derneğin tasfiyesi, tasfiye kararı olan genel kurulca saptandığı şekli ile yapılır. Buna göre Genel Kurul tasfiye ile ilgili olarak üyeler arasında tasfiye memuru seçebileceği gibi tasfiyeyi ivaz mukabilinde veya ivazsız olarak başka kuruluş veya kişiye yaptırabilir.

Madde 29:

Tüzükte değinilmeyen konular dernek genel kurulunda tartışılıp karara bağlanır.

Madde 30:

Derneğin Lokali

Derneğin bir lokale sahip olması halinde, bu lokale dernek üyesi olmayanlar devam edemezler.

Madde 31:

Seçim Neticesinin Bildirimi

Seçilen yeni Yönetim Kurulu, en son Genel Kurul tutanakları ile yeni seçilen yetkili kurullarının üyelerini liste halinde görevlerini de gösterecek şekilde en geç 10 gün içerisinde kaymakamlığa bir yazı ile Yönetim Kurulu tarafından bildirir.

EK-1

Kurucu Üyeler:

Açık İsim                    Kimlik No                            Adres                                                    Meslek                 İmza          

Hakkı ATUN                   017068              5 Gündüz Tezel Sok LEFKOŞA                                      Mimar

Suat YELDENER             112629        Dede Sokak 6/A Aş. Maraş MAGOSA                              Müsteşar

Mete TAYANÇ               120989        Levent 10 Apt D/12 Gelibolu LEFKOŞA                      Öğretim Üyesi

Murat BUDAKOĞLU    313978      Şehrizda Konutları 3 Kat Daire 6 MAGOSA                  Öğretim Üyesi

Azmi ÖGE                      113202          Gılganmış Sok Ada Villaları No:9 GİRNE                          Mimar

Kemal ÖZKAN              131560     Yeşil Sokak No.4 Dumlupınar K.Kaymaklı LEFKOŞA    İnşaat Mühendisi

Bülent ÇIRAKLI             098140       Marmara Bölgesi 32. Sok No:9-11 LEFKOŞA                  İşletmeci