İTÜ Mezunlar Derneği Kıbrıs Burs Yönetmeliği

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.Amaç – İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim alma hakkını kazanarak, başarılı ve yetenekli olduğunu kanıtlamış ve, veya maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimlerini sürdürmekte zorlanan, KKTC vatandaşı gençlerimize,destek olmak üzere eğitim bursu sağlanması.

Madde 2.Kapsam – İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs tarafından İTÜ’de okuyan öğrencilere verilecek burslarla ilgili işleyiş ve kurallar.

II. BURSLARIN TEMEL UNSURLARI

Madde 3. Yararlanıcılar-İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs öncelikle İTÜ’de lisans eğitimini sürdüren öğrencilere eğitim bursu sağlar. Kaynaklar elverdiği taktirde başarılı ve, veya maddi durumu yeterli olmayan, lisans mezunlarının İTÜ’deki lisansüstü eğitimlerine ve, veya  lisans veya lisans üstü eğitimindeki öğrencilerin öğrenim harcı, yurt ücreti gibi ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamaya da çalışır.

Burslar her yıl yeniden gözden geçirilir ve birer yıllık olarak tahsis edilir. Kaynak sağlanmasına, belirlenmiş öğrencilere burs sağlayan bağışçıların desteklerini sürdürmelerine ve öğrencilerin koşullarının uygunluğunun devam etmesine bağlı olarak bursların her burslu öğrencinin mezuniyetlerine kadar devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak burs verme süresinin hazırlık okuyan öğrenci için beş seneyi, hazırlık okumayan öğrenci için dört seneyi geçmemesi gerekmektedir. Ara sınıflarda burs almaya başlayan öğrencilerde de burs süresi, bursun başladığı tarihten mezuniyete kadar, sene kaybı olmaksızın hesaplanan süre kadar olmalıdır. (Örnek: İkinci sınıfın başında burs almaya başlayan öğrenci için üç sene.)  Bunun dışına çıkılmasını gerektirecek özel durumlar olabilir, bunların değerlendirilmesi Burs Komitesi’ne bırakılmıştır.

Madde 4. Burs Kaynakları- Bursların ana kaynağı Dernek tarafından sürekli ve her yeni öğretim yılı başında yoğun olarak yapılan burs verme çağrılarına yanıt veren gerçek ve tüzel kişiler, üye ve mezunlarımızdır.

Ayrıca dernek elde ettiği gelirlerin cari giderler ve Derneğin devamlılığı ve güçlenmesini sağlayacak projeler için gerekli harcamalar dışındaki kısmının tamamını burslara ayırma  önceliğindedir.

Madde 5. Bursların Süresi- Burslar burs verenlerin tercihine göre  ya tüm yıl boyunca ya da öğretim yılını kapsayan (ekim-haziran) dokuz ay boyunca verilir.

Derneğin bağışçılar dışındaki gelirlerinden sağlanan burslardan daha çok sayıda öğrencinin yararlanabilmesi amacıyla dokuz ay burs ödenmesi tercih edilmiştir. Ancak Burs Komitesi, öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendirerek, toplam kaynağın %5’lik kısmının aşılmaması  ve yeterli kaynak bulunması kaydıyla bursun yaz aylarında da devam etmesine karar verebilir.

 Madde 6. Bursların miktarı – Burs verilecek öğrenci sayısı her eğitim yılı başında sağlanan kaynağa göre belirlenir. Öğrenim yılı boyunca ilave kaynak sağlanması halinde bu sayı artırılabilir.

Aylık burs tutarı yılda bir kez İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs Burs Komitesi tarafından önerilip Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylanarak belirlenir. Bazı burs bağışçılarının özel olarak daha yüksek aylık ödeme yapmak istemeleri dışındaki durumlar hariç tüm burslar için aylık ödemede belirlenen bu tutara sadık kalınacaktır. Daha önceki yıllarda burs almakta olan öğrencilere de başarı durumları değerlendirilmek suretiyle belirlenen yeni tutar kadar ödeme yapılır.

 III. BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARI

Madde 7–
KKTC Milli Eğitim Bakanlığından burs alma kıstaslarına uygunluk aranır.

Madde 8. Başarı Kriterleri- Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler için üst sınıflarda ders notları hazırlık ve 1. sınıflarda üniversite giriş ve hazırlık geçme notu öncelik kriteri olarak belirleyicidir.

Her eğitim dönemi sonunda burs verilen öğrenciler notlarını gösteren belgeleri burs komitesine ibraz etmek zorundadırlar. 

A-Lisans Bursları İçin Başarı Kriterleri:

1– Hazırlık sınıfı öğrencileri için : Üniversiteye giriş puanı başarı kriteridir.

2– Birinci sınıf öğrencileri için :  Üniversiteye giriş puanı, varsa hazırlık geçme notu başarı kriteridir.

3– Ara sınıf öğrencileri için :  Alt sınıf veya yarıyıllardan iki dersten daha fazla başarısız dersi olmaması ve genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden en az 60 olması başarı alt sınırıdır.

4– Önceki yıl/yıllarda dernekten burs alan öğrenciler için : Başarılı öğrencilerin bursları devam eder, notları  başarı kriterlerinin altına düşen öğrencinin genel durumu Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek  burs vermeye koşullu olarak devam edilebilir. Ancak durumun düzelmemesi ve bundan öğrencinin sorumlu olduğuna karar verilmesi halinde burs kesilir. 

B-Yüksek Lisans (Master) Bursları İçin Başvuru ve Başarı Kriterleri:

Başvuru:

Yüksek lisans (master) bursları, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan adaylardan not ortalaması daha yüksek olanlara öncelik verilecek şekilde tahsis edilir.

1-) Yüksek lisans projesinin (proposal) güncel, önemli, ya da o dönemde yönetim kurulu tarafından belirlenen konu/araştırma alanaları ile örtüşmesi,

2-) Bir üst maddeye bağlı olarak çalışılacak konunun üniversitenin hedeflerinde olması; yürütecek  tez danışmanı ve gerekli alt yapının bulunması,

3-)  Bir üst madde geçerli olmak koşulu ile çalışılacak konunun  bilimsel yayına dönüşme potansiyelinin yüksek olması gerekmektedir.

Başarı: 

 • Ders ve tez yazma aşamalarında üniversitenin belirlediği maksimum yarıyılların üstüne çıkılmaması, 
 • Tezini başarı ile enstitüye teslim ederek mezun olması,
 • Yüksek lisans tezinden en az 1 ulusal veya uluslararası bildiri ve en az bir ulusal veya uluslararası makale yayınlanmış olması gerekmektedir.

C- Doktora Bursları İçin Başvuru ve Başarı Kriterleri: 

Başvuru:

 • Doktora bursları, lisans veya yüksek lisans mezuniyet genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan adaylardan not ortalaması daha yüksek olanlara öncelik verilecek şekilde tahsis edilir.
 • Yüksek lisans tezinin ve tezden elde edilen yayınların bilimsel özgünlük ve kabul edilebilirliği olması,
 • Doktora projesinin (proposal) yukarıdaki 1, 2 ve 3  kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Başarı: 

 • Ders ve tez yazım aşamalarında üniversitenin belirlediği maksimum yarıyılların üstüne çıkmaması,
 • Doktora yeterlilik sınavını bir seferde başarı ile vermesi,
 • Tez izleme jürilerinde bir sefer bile başarısız olmaması,
 • Tezini başarı ile enstitüye teslim ederek, Dr. ünvanı alması,
 • Doktora tezinden en az 1 ulusal bildiri, en az 1 uluslararası bildiri ve en az 1 ulusal makale, en az bir uluslararası makale hazırlamış ve yayınlamış ve sunmuş olması gererekmektedir.

Madde 9. Özel kriterler – Burs verenler burs verecekleri öğrenci sayısını ve miktarını ve süresini kendileri seçebilirler. Bunun dışında burs vermek istedikleri öğrenciler ile ilgili özel şartlar belirleyebilirler. 

Bu özel şartlar; bölüm, sınıf, not ortalaması ve burs verilen öğrencilere daha sonra iş imkanı da sağlanmasının  planlandığı durumlarda çalışılacak şirketteki işe uygunluk açısından önemliyse, kadın veya erkek öğrenci tercihi ya da burs verenin doğup büyüdüğü şehirden gelen öğrencilerin seçilmesi şeklinde olabilir. Ancak etnik köken, din ve mezhebe dayalı kriterler kabul edilemez. 

IV-BURS ALACAKLARIN SEÇİMİ VE DEVAM KOŞULLARI

Madde 10. Bursların duyurulması –
Dernek tarafından burs verileceği, İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs internet sitesinde, KKTC Milli Eğitim  Bakanlığı bünyesinde, üniversitenin ilan asmaya mahsus yerlerinde ilan edilir. Ayrıca, ilan metninin yeteri kadar örneği, İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs  bünyesindeki fakültelerin panolarına asılmak üzere Fakülte Dekanlıklarına gönderilir.

Madde 11. Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler – Burs için aday olmak isteyen öğrenci, İTÜ Mezunlar Derneği Kıbrıs  ya da İTÜ KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri  burs ofisinden temin edip doldurduğu Burs Başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri Derneğe teslim eder.

Bu belgeler aşağıda verilmiştir:

 • Hazırlık ve 1. sınıfa kayıt yaptırma hakkı kazananlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ön kayıt belgesi; burs hakkı kazanmaları durumunda ise  İTÜ Rektörlüklerinden  alınacak kesin kayıt ve öğrenci belgesi gereklidir.
 • Üst Sınıflar için ilgili bölüm dekanlıklarından alınacak notları gösteren transcript.
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için yukarıdaki kurallar geçerlidir. 

Madde 12. Burs alacakların seçimi – Burs Komitesi,burs alacak öğrencinin maddi imkanlarını, KKTC Milli Eğitim Bakanlığından destek bursu alanlar hariç, başka burslar alıp almadığını da imkanlar ölçüsünde tahkik edip değerlendirmeye katarak belirler.

Maddi açıdan yetersizliği belirlenen adaylar, öğrencinin başarı notuna göre sıralanır. Bu sıralanan öğrencilerden bulunabilen burs kaynaklarına, bağışçıların özel kriterlerine göre ve mümkün olduğunca farklı bölümlerden öğrencilere şans verecek şekilde burslu öğrenci seçimini yapar.

Madde 13. Bursun Devamı  – Burslu öğrencilerin başarı durumları her eğitim-öğretim yılı sonunda Madde 8’de beliritilen kriterler esas alınarak Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Derneğin kaynakları da göz önününde bulundurularak bursların devamı hususunda karar verilir. 

V- DİĞER HÜKÜMLERMadde 14. Burs Komitesi ve Yetkileri – Burs Komitesi Yönetim Kurulu tarafından atanır, iki dernek temsilcisi ve bir İTÜ-KKTC Eğitim – Araştırma Yerleşkeleri temsilcisinden oluşur. Üniversite temsilcisi  başvuru sürecine ilişkin usulleri ve başvuru belgelerinin şekil ve içeriklerini belirlemeye yetkilidir.

a) Burs Komitesi üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy birliği ile karar alır.

b) Burs Komitesi Yönetim kurulu dışındaki kişilerden de oluşabilir. 

c) Burs Komitesi görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. 

Madde 15.Yürürlük – Bu yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun kabulü üzerine 05/05/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve İTÜ Mezunları Derneği  Kıbrıs burslarıyla ilgili olarak daha önce kabul edilmiş yönetmelik ve diğer benzeri, işleyişe ilişkin karar ve hükümlerin üzerinde olmak üzere geçerlidir.

Madde 16. Değişiklikler – Bu yönetmeliğe ilişkin değişiklikler, İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs  Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Madde 17. Yürütme – Bu yönetmelik hükümlerininin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu İTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs Burs Komitesi’ndedir.